Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

 

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

 

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Personal data

 

2.1 When using the Store, the User may be asked to provide his personal data necessary for the provision of services by the Seller:

  • when registering in the Store (name and surname or company name, delivery address, telephone number, e-mail address)
  • when expressing the will to use the Newsletter service (e-mail address),
  • when placing an order (name and surname or company name, delivery address, telephone number, e-mail address).

 

2.2 Providing any personal data by the User is voluntary. Providing the data listed in point 2.1. it is necessary for the purposes set out in point 2.4.

 

2.3 Users can browse the Store and the offers placed therein regarding goods or without prior registration and provision of personal data.

 

2.4 Personal data of Users who are natural persons (including natural persons running a sole proprietorship) will be processed by the Seller as the personal data administrator for the purpose of providing services by the Seller via the Store, as well as for marketing purposes related to the functioning of the Store, including services and goods presented in the Store. With regard to the personal data of Users registering in the Store using access data from Allegro or purchasing goods or services in the Store using access data from PayU, the Seller receives this data – respectively – from the Allegro Group or PayU, with the consent of the Users and to the extent necessary for the Seller to achieve the purposes indicated above. The processing of the collected data is carried out in accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data and the Act of July 18, 2002. on the provision of electronic services. Providing your personal data by the User is voluntary.

 

2.5 The User’s personal data may be made available to entities authorized to receive them under applicable law, including the competent judicial authorities. Users’ personal data may also be transferred or disclosed – to the extent necessary and required – to third parties, including entities performing activities on behalf of the Seller related to the Agreement concluded with the Buyer, including operators handling electronic payments for concluded Agreements or entities delivering ordered goods.

 

2.6 The Seller provides Users whose personal data are processed with the implementation of the rights under the Act on the Protection of Personal Data, including the right to access and correct their own personal data, and the right to control the processing of their own personal data on the terms described in the Act.

 

2.7 As part of the exercise of the right to control the processing of his own personal data, the User has, in particular, the right to submit a written, motivated request to stop processing his data due to his special situation, as well as to object to the processing of his data when the Seller processes it when it is necessary for the fulfillment of legally justified purposes carried out by the Seller or when the Seller intends to process them for marketing purposes, or when the Seller provides the User’s personal data to a data administrator other than the Seller.

 

2.8 Confidential information about Users, including Users’ personal data, is protected by the Seller against disclosure to unauthorized persons, as well as other cases of their disclosure or loss, and against destruction or unauthorized modification of the indicated data and information by applying appropriate technical and organizational safeguards.

 

3. Ciasteczka (cookies)

 

3.1 Sprzedawca stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Privacy policy

1. General provisions

 

1.1. This privacy policy sets out the rules for the protection of confidential information regarding Users, including personal data, by the administrator of such data, i.e. the entity operating the Store, hereinafter referred to as the Seller.

 

1.2 For the purpose of interpreting this document, the definitions included in the Store Regulations are applicable.

 

1.3. When running the Store, the Seller makes special efforts to protect Users’ rights, in particular in the area of privacy protection and protection of information provided to the Seller and regarding Users. This information (including User’s personal data) is duly protected, and Internet forms used for sending this information are protected by SSL security protocol, thanks to which the data transmission process is encrypted. Processing the Users’ personal data, the Seller pays special attention to the fact that these data are protected against unauthorized access, unauthorized removal, processing in violation of applicable laws and their change, loss, damage or destruction.

2. Personal data

 

2.1 When using the Store, the User may be asked to provide his personal data necessary to provide services by the Seller:

  • during registration in the store (name and surname or company name, delivery address, telephone number, e-mail address)
  • when expressing willingness to use the Newsletter service (e-mail address),
  • when ordering (name and surname or company name, delivery address, telephone number, e-mail address).

 

2.2. Providing any personal data by the User is voluntary. Providing the data mentioned in point 2.1. it is necessary for the purposes set out in point 2.4.

 

2.3 Users can browse the Shop and offers included in it for goods or without prior registration and provide personal data.

 

2.4 Personal data of Users who are natural persons (including natural persons running a sole proprietorship) will be processed by the Seller as the personal data administrator in order to provide services by the Seller via the Store, as well as for marketing purposes related to the functioning of the Store, including services and goods presented in the store. With respect to personal data of Users registering in the Store using access data from Allegro or making purchases of goods or services in the Store using the access data from PayU, the Seller receives these data – respectively – from the Allegro Group or PayU, with the consent of Users and to the extent necessary for the Seller to achieve the objectives set out above. The processing of collected data takes place in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data and the Act of 18 July 2002. on providing electronic services. Providing your personal data by you is voluntary.

 

2.5 The User’s personal data may be made available to entities authorized to receive them under applicable law, including the competent judicial authorities. Users’ personal data may also be transferred or disclosed – to an indispensable and required extent – to third parties, including entities performing, at the request of the Seller, activities related to the Agreement concluded with the Purchaser, including operators servicing electronic payments for concluded Agreements or entities performing deliveries of ordered goods.

 

2.6. The Seller provides Users whose personal data are processed, the exercise of rights under the Personal Data Protection Act, including the right to access personal data and their correction, and the right to control the processing of personal data on the terms described in this Act.

 

2.7 As part of exercising the right to control the processing of own personal data, the User has the right to submit a written, motivated request to stop processing his data due to his special situation, and to object to the processing of his data when the Seller processes them when it is necessary to fulfill legally justified goals pursued by the Seller, or when the Seller intends to process them for marketing purposes, or to provide the Seller with the personal data of the User other than the Seller to the data administrator.

 

2.8. Confidential information about Users, including Users’ personal data, is protected by the Seller before they are made available to unauthorized persons, as well as other cases of their disclosure or loss and destruction or unauthorized modification of indicated data and information through the use of appropriate technical and organizational security.

 

3. Cookies

 

3.1 The Seller uses “cookies”. The information collected using “cookies” allows you to customize services and content to the individual needs and preferences of Users, as well as to develop general statistics on the use by Users of the Store. Turning off the option in the web browser that allows you to save “cookies” generally does not prevent the use of the Store, but it can cause some inconvenience.